Om atex dykpumper

Hvad er en Atex-dykpumpe?

En ATEX dykpumpe er en pumpe med ATEX-godkendelse, som er designet til at pumpe medier i eksplosive omgivelser. De kan blandt andet pumpe brændbare væsker og vand i miljøer med tilstedeværelse af eksplosive dampe. Selv den mindste gnist i et eksplosivt miljø kan forårsage en katastrofe og i EU, er udstyr som skal bruges i eksplosive miljøer, pålagt at overholde strenge sikkerhedskrav og dermed være ATEX-certificeret. Det betyder at komponenterne i pumpen er konstrueret så der ikke kan opstå eksempelvis statisk elektricitet eller gnister, når pumpen arbejder. Hvis en pumpe er fremstillet i overensstemmelse med ATEX regulativerne, vil det fremgå af pumpens typeskilt. Mærkningen angiver hvilken ATEX-zone pumpen må anvendes i.

Kontakt os her

Udviklingen af biogasanlæg til produktion af elektricitet øger behovet for at finde holdbare og strukturerede energikilder, som gør det muligt at generere energi på en fuldstændig miljøvenlig måde, der beskytter ikke kun miljøet, men også personalet på et anlæg og alle de der kommer i kontakt med det.

Af denne grund er OFT´s ATEX-certificering, og lange erfaring og viden om sektoren, faktorer der har understøttet designet af deres elektriske dykpumper OFT har dykpumper der er velegnet til anvendelse i miljøer med høj eksplosionsrisiko, til dræning af kondensat fra rådneanlæg. Pumperne kan også anvendes til produktion af biogas, relancering af samme fra rør i forbindelserne mellem anaerobe og capitations anlæg, anvendelse i køleanlæg til tanke og eksterne siloer. De elektriske pumpers rolle er ikke begrænset til deres primære funktion, men er en del af en mere kompleks mekanisme, som er medvirkende til at et biogasanlæg kan fungere ordentligt. Pumperne kan udstyres med tilbehør til at dække forskellige behov eksempelvis med niveausensorer og styrebokse. Det er muligt at få elektriske kabler i forskellige længder afhængig af installationen, også kabler som er egnet til permanent nedsænkning i mere eller mindre ladede væsker.

Hvad er ATEX?

Der findes overordnet to ATEX-regulativer udstedt af EU, hvor 2014/34/EU omhandler materiel og udstyr og dermed pumper der anvendes i et eksplosivt miljø. Det kan være i brancher som fx. olie- eller gasbranchen, kraftværker, mel- og sukkerfabrikker, brødfabrikker eller bageri, kemisk industri eller rensningsanlæg. 2014/34/EU er et indretningsdirektiv og så findes der et brugerdirektiv kaldet 1999/92/EF som skal beskytte personer og materiel/ bygninger mod farer og skader fra potentielle eksplosionsfarlige installationer

Et eksplosivt miljø kendetegnes ved tilstedeværelsen af brandbart støv eller gas, antændelige dampe eller bare ilt, eller hvis der er risiko for at der kan opstå en gnist fra mekanisk udstyr eller ved statisk elektricitet. ATEX -Zone I dækker over et højt eller meget højt beskyttelses niveau som eksempelvis ved minedrift. ATEX zone II er områder hvor der under normal drift kan forekomme eksplosiv atmosfære som følge af damp, gas, luft, damp eller brændbart støv.

OFT´s elektriske borerørs – og drænpumper er godkendt til ATEX-zoner, ideelle til dræning af perkolat fra lagerbrønde samt udrensning og biogasopsamling på lossepladser. OFT fremstiller elektriske dykpumper som er ATEX-certificeret til bland andet grundvand, regnvand og overfladevand generelt. Elektriske dykpumper til perkolat, ATEX dykpumper, der anvendes i potentielt eksplosive atmosfærer og biogasanlæg. 

Herunder en illustration af ATEX Zoner:

Illustration af Atex Zoner
Illustration af Atex Zoner

Kontakt os her