Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til produkterne er du altid velkommen til at kontakte os pr telefon 86 24 33 11 eller via kontaktformularen

Udfyld kontaktformular

Om atex pumper

Hvad er atex?

ATEX er det område i en virksomhed, på en arbejdspplads eller et helt tredje sted, som har en eksplosiv atmosfære. En eksplosionsdygtig atmosfære kommer af en blanding af luft og brændbare gasser, dampe, tåger eller støv, som eksempelvis bliver antændt af gnister fra værktøj eller andre materialer.  ATEX står for ”ATmosphère EXplosf”. Det er fransk og betyder ”eksplosiv atmosfære”. ATEX direktiverne – indretningsdirektivet 94/9/EF og brugerdirektivet 1999/92/EF skal sikre omgivelserne mod farer og skader fra eksplosionsfarlige installationer. Formålet er at sikre arbejdsmiljøet.

ATEX, er altså et fælles udtryk for de to europæiske direktiver vedrørende kontrol af eksplosive atmosfæreforhold, som omfatter:

  1. Direktiv 99/92/EF, også kendt som ‘ATEX 137’ eller ‘ATEX-arbejdspladsdirektivet’, der fastsætter minimumskrav til forbedring af sundheds- og sikkerhedsbeskyttelsen for arbejdstagere, der potentielt udsættes for eksplosive atmosfærer.
  2. Direktiv 94/9/EF, også kaldet ‘ATEX 95’ eller ‘ATEX-udstyrsdirektivet’, regulerer tilnærmelsen af medlemsstaternes lovgivning vedrørende udstyr og beskyttelsessystemer designet til brug i potentielt eksplosive miljøer. Direktivteksten og de understøttende EU-retningslinjer er tilgængelige på EU’s officielle websted.

Yderligere oplysninger:

Kravene i DSEAR (Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations) er relevante for de fleste arbejdspladser, hvor en potentiel eksplosiv atmosfære kan opstå. Visse erhvervssektorer og arbejdsaktiviteter er undtaget på grund af anden lovgivning, der opfylder disse krav.

Det hele handler om jordforbindelse!

Hvis du gerne vil undgå eksplosionsfarer og statisk elektricitet, som er til fare for din virksomhed og måske også dine medarbejdere, så skal du have styr på din jordforbindelse. Det betyder i praksis at i de arbejdsmiljøer hvor der arbejdes med f.eks. gas, støv eller dampe, skal der laves en udvidet APV og en zone-klassificering omkring arbejdsstedet så man sikrer at der ikke er eksplosionsfare. Det kan være i arbejdsmiljøer hvor der kan være dampe og gasser blandet med luft. Det kan også være støv som kan blandes op med luft eller fine brandbare dråber der cirkulerer rundt. Eksplosionsfare opstår når eksplosivt stof i iltholdig luft, kommer i nærheden af instrumeneter eller maskiner der kan generere en gnist. Læs sikkerhedsstyrelsens  spørgsmål og svar om ATEX.

Produktdirektivet
For at et produkt kan blive ATEX godkendt skal det opfylde en række forudsætninger. Kravene er afhængige af konstruktion, materielgruppe, godkendelsesprocedure og vedligeholdelse. Det er vigtigt at vide hvilken ATEX zone, som et givent produkt skal være godkendt i. Der er stor forskel på hvilken zone produktet er godkendt til, afhængig af fx. materielkategori, gasgruppe, temeraturklasse og hvad der gør installationen eksplosionsfarlig. Det så kaldte ATEX-direktiv er gældende for ethvert land i Europa, der er en del af EU, hvilket naturligvis også inkluderer Danmark.

Atex Zoner
ATEX findes mange steder blandt andet i den kemiske industri, på kraftværker, i møbel og træindustrien, pharma, genbrug, offshore, landbrug, rensningsanlæg og i mange andre produktioner og fabrikker. Hvis man ikke kan afvise at et område er eksplosivt, skal der fortages en zone- klassificering.

 

Eksplosionsfarlig atmosfære Tilstedeværelse af gasser og dampe   Tilstedeværelse    af støv
Permanent, eller i lange perioder.     Zone 0   Zone 20
Sandsynlig under normal drift.     Zone 1   Zone 21
Af og til og kun af kort varighed.     Zone 2   Zone 22


Med en ATEX-certificering lever produktet op til EU’s direktiver for at arbejde i eksplosive miljøer, og det er dermed sikker at bruge, når der f.eks. skal flyttes brandbare kemikalier . Denne proces kan have katastrofale konsekvenser ved bare en enkelt gnist, hvis kemikalierne flyttes med et produkt, der ikke er ATEX-certificeret. 
For at overholde ATEX-bestemmelserne er alle komponenterne i den eksplosionssikre enhed konstrueret, så der ikke er nogen risiko for gnister, når enheden kører i eksplosive miljøer. Gnister som for eksempel kan opstå fra statisk elektricitet.